Tham quan thông qua ảnh 360, cho phép đo đạc kích thước trực tiếp trong không gian 360.

Tích hợp thông tin đa phương tiện (audio, video, thư viện ảnh, Google Map,…)

Tương tác trực tiếp mô hình 3D các sản phẩm trưng bày, thay đổi họa tiết, mẫu trang trí trong showroom.

Tham quan thông qua ảnh 360, cho phép đo đạc kích thước trực tiếp trong không gian 360.

Tham quan thông qua ảnh 360, cho phép đo đạc kích thước trực tiếp trong không gian 360.

Tích hợp thông tin đa phương tiện (audio, video, thư viện ảnh, Google Map,…)

Tương tác trực tiếp mô hình 3D các sản phẩm trưng bày, thay đổi họa tiết, mẫu trang trí trong showroom.

Tham quan thông qua ảnh 360, cho phép đo đạc kích thước trực tiếp trong không gian 360.

TRUSTAR